کتب

فرهاد حسین زاده لطفی، غلامرضا جهانشاهلو، محسن واعظ قاسمی، زهره مقدس, 3) آشنایی با GAMS و برنامه مدلهای DEA, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, تالیف - شابک: 2-0280-964-978

فرهاد حسین زاده لطفی، غلامرضا جهانشاهلو، محسن واعظ قاسمی, 2) کاربرد کامپیوتر در صنایع, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, تالیف

فرهاد حسین زاده لطفی، غلامرضا جهانشاهلو، محسن واعظ قاسمی, 1) کاربرد کامپیوتر در ریاضیات, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, تالیف

Z. Moghaddas, M. Vaez-Ghasemi, Copyright: © 2017, Ranking Models in Data Envelopment Analysis Technique, Publisher: IGI Global, ادامه...M. Vaez-Ghasemi, Z. Moghaddas, Copyright: © 2017, Productivity Assessment in Data Envelopment Analysis, Publisher: IGI Global, ادامه...محسن واعظ قاسمی
محسن واعظ قاسمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^