دروس

نیمسال دوم ۹۳-۹۴

» روش تحقیق پیشرفته

» روش تحقیق

» تحقیق در عملیات پیشرفته ادامه...

» مدلسازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری ادامه...

ترم اول - 93

» مدلسازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری

» تحقیق در عملیات پیشرفته

زمینه های تدریس

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات پیشرفته

برنامه ریزی خطی

مدلسازی

 

محسن واعظ قاسمی
محسن واعظ قاسمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^