مقالات

2017

M Vaez-Ghasmi, Z Moghaddas, Productivity Assessment in Data Envelopment Analysis, Data Envelopment Analysis and Effective Performance Assessment, 217-264, 2017,

Z Moghaddas, M Vaez-Ghasemi, Ranking Models in Data Envelopment Analysis Technique, Data Envelopment Analysis and Effective Performance Assessment, 265, 2017,

2016

M Vaez-Ghasemi, Malmquist Productivity Index Based on Time Effect, Journal of New Researches in Mathematics, 1 (4), 41-56, 2016,
دانلود فایل مقالهDownload


2015

Mohsen Vaez-Ghasemi, Supplier ion among alternative scenarios by Data envelopment analysis, Iranian Journal of Optimization, Article 1, Volume 07, Issue 2, Summer and Autumn 2015, Page 814-826, 2015,
دانلود فایل مقالهDownload


M Jahantighi, Z Moghaddas, M Vaez-ghasemi, A METHOD FOR PROJECT ION WITH LIMITED RESOURCES FOR THE PRIORITY OF PROJECTS, JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH AND ITS APPLICATIONS, Volume 12 , Number 3 (46, 2015,
دانلود فایل مقالهDownload


M Jahantighi, Z Moghaddas, M Vaez-ghasemi, Project ion with limited resources in data envelopment‎ ‎analysis‎, International Journal of Industrial Mathematics, Article 8, Volume 7, Issue 1, Winter 2015, Page 71-76, 2015,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


F. Hosseinzadeh Lotfi, A. Amirteimoori, Barnett Parker, Mohammad Khodabakhshi, Jie Wu, and M. Vaez-ghasemi, Optimization and decision science., The Scientific World Journal, Volume 2015 (2015), Article ID 159169, 2015,
دانلود فایل مقالهDownload


Z Moghaddas, H Borgheipour, M Vaez-Ghasemi, Returns To Scale In PL-DEA models, Data Envelopment Analysis and Decision Science, 2015 No.2 (2015) 67-75, 2015, ادامه...
دانلود فایل مقالهDownload2014

FH Lotfi, GL Jahanshahloo, Z Moghaddas, M Vaez-ghasemi, Modified Super Efficiency in Presence of Infeasibility: A Nonradial Approach, Shiraz Journal of System Management, 1 (1), 1-16, 2014,
دانلود فایل مقالهDownload


Farhad Hosseinzadeh Lotfi, Gholamreza Jahanshahloo, Mohsen Vaez-ghasemi and Zohreh Moghaddas, Ranking DMUs based on efficiency stability, African Journal of Business Management, no. 6 (2014): 211-217., 2014,
دانلود فایل مقالهDownload


Z. Moghaddas, M. Vaez-Ghasemi, Estimating most productive scale size with integer-valued data, International Journal of Industrial Mathematics, 2014, Vol. 6, No. 2, pp. 107-114., 2014,
دانلود فایل مقالهDownload


2013

Hosseinzadeh Lotfi F., M. Vaez-Ghasemi, Multi-Component Efficiency with Shared Resources in Commercial Banks, International Journal of Applied Operational Research, 2013, Vol. 3, No. 4, pp. 93-104., 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


F. Hosseinzadeh Lotfi, G. R. Jahanshahloo, M. Khodabakhshi, M. Rostamy-Malkhlifeh, Z. Moghaddas, and M. Vaez-Ghasemi, A Review of Ranking Models in Data Envelopment Analysis, Journal of Applied Mathematics, vol. 2013, Article ID 492421, 20 pages, 2013. doi:10.1155/2013/492421, 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


Farhad Hosseinzadeh Lotfi, Gholamreza Jahanshahloo, Mohsen Vaez-Ghasemi, and Zohreh Moghaddas, Modified Malmquist Productivity Index Based on Present Time Value of Money, Journal of Applied Mathematics, vol. 2013, Article ID 607190, 8 pages, 2013. doi:1, 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


Ali Divandari, Farhad Hosseinzadeh Lotfi, Gholam Reza Jahanshahloo, Masoud Keimasi, Mohsen Vaez-Ghasemi, Farzad Eshghi, Performance Monitoring and showing the weakness of periodic assessment of Data Envelopment Analysis, International Journal of Modeling in Operations Management, Vol. 3, No. 1, 2013, 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


Hosseinzadeh Lotfi F., G.R Jahanshahloo, M. Vaez-Ghasemi, Z. Moghaddas, Evaluation progress and regress of balanced scorecards by multi-stage Malmquist Productivity Index, Journal of Industrial and Production Engineering, Vol. 30, No. 5, 345–354., 2013,

Hosseinzadeh Lotfi F., G.R Jahanshahloo, M. Vaez-Ghasemi, Z. Moghaddas, Periodic efficiency measurement for achieving correct efficiency among several terms of evaluation, International Journal of Operational Research, Vol. 18, No. 1, 2013, 2013,

Hosseinzadeh Lotfi F., G.R Jahanshahloo, M. Vaez-Ghasemi, Z. Moghaddas, Ranking multi-component units by context-dependent DEA: An application in commercial banks, International Journal of Operational Research, Vol. 18, No. 2, 2013, 2013,

2012

Vaez-Ghasemi, M., F. Hosseinzadeh Lotfi, L. Taghizadeh, Multi-Component Balanced Scorecard for Perspectives Efficiency Measurement, Applied Mathematical Sciences, Vol. 6, 2012, no. 9, 403 - 410, 2012, ادامه...
دانلود فایل مقالهDownloadHosseinzadeh Lotfi F., G.R Jahanshahloo, Sh. Givehchi, M. Vaez-Ghasemi, Using DEA-neural network approach to solve binary classification problems, Data Envelopment Analysis and Decision Science, Vol. 1, No. 1, (2012) 1-12., 2012,
دانلود فایل مقالهDownload


Rahnamay Roodposhti F., F. Hosseinzadeh Lotfi, M. Vaez-Ghasemi, Multi Component Efficiency in Insurance Companies, Data Envelopment Analysis and Decision Science, Vol. 1, No. 1, (2012) 1-8., 2012,
دانلود فایل مقالهDownload


Jahantighi M.A, Z. Moghaddas, M. Vaez-Ghasemi, Two stage Malmquist productivity index with intermediate products, International Journal of Industrial Mathematics, Vol. 4, No. 1 (2012) 31-40., 2012,
دانلود فایل مقالهDownload


Hosseinzadeh Lotfi, F., S. Sakenian Dehkordi, M., Vaez-Ghasemi, Teaching Method Survey Based on Constructivist Approach in Permanent Learning Geometry, Applied Mathematical Sciences, Vol. 6, 2012, no. 6, 259 – 267, 2012,
دانلود فایل مقالهDownload


2011

Jahantighi M.A, Z. Moghaddas, M. Vaez-Ghasemi, Multi stages Malmquist Productivity Index, Journal of Operational Research and Its Applications, Journal of Operational Research and Its Applications, Vol. 4, 2011, no. 31, 59-70, 2011,
دانلود فایل مقالهDownload


2010

Hosseinzadeh Lotfi F., M. Vaez Ghasemi, Acquiring Targets in Balanced Scorecard Method by Data Envelopment Analysis Technique and its Application in Commercial Banks, Applied Mathematical Sciences, Vol. 4, 2010, no. 72, 3549 – 3563, 2010,
دانلود فایل مقالهDownload


Hosseinzadeh Lotfi F., M. Vaez Ghasemi, Performance Evaluation through Data Envelopment Analysis Technique and Balanced Scorecards Approach and its Application in Bank, Applied Mathematical Sciences, Vol. 4, 2010, no. 71, 3537 - 3547, 2010,
دانلود فایل مقالهDownload


2007

Hosseinzadeh Lotfi F., M. Vaez Ghasemi, Malmquist Productivity Index on Interval Data in Telecommunication Firms, Applied Mathematical Sciences, Vol. 1, 2007, No. 15, 711 - 722, 2007,
دانلود فایل مقالهDownload


مقالات در Google scholar

    All
Citations 116 95
h-index 4 4
i10-index 1 1

A review of ranking models in data envelopment analysis
F Hosseinzadeh Lotfi, GR Jahanshahloo, M Khodabakhshi, ...
Journal of Applied Mathematics 2013, 2013
2013
50

Multi-component balanced scorecard for perspectives efficiency measurement
M Vaez-Ghasemi, FH Lotfi, L Taghizadeh
Applied Mathematical Sciences 6 (9), 403-410, 2012
2012
10

Modified Malmquist Productivity Index Based on Present Time Value of Money
F Hosseinzadeh Lotfi, G Jahanshahloo, M Vaez-Ghasemi, Z Moghaddas
Journal of Applied Mathematics 2013 (2013), Article ID 607190, 2013
2013
8

Acquiring Targets in Balanced Scorecard Method by Data Envelopment Analysis Technique and its Application in Commercial Banks
F Rahnamay Roodposhti, F Hosseinzadeh Lotfi, M Vaez-Ghasemi
Applied Mathematical Sciences 4 (72), 3549-3563, 2010
2010
8

Performance Evaluation through Data Envelopment Analysis Technique and Balanced Scorecards Approach and its Application in Bank
FR Roodposhti, FH Lotfi, M Vaez-Ghasemi
Applied Mathematical Sciences 4 (71), 3537-3547, 2010
2010
8

Periodic efficiency measurement for achieving correct efficiency among several terms of evaluation
FH Lotfi, GR Jahanshahloo, M Vaez-Ghasemi, Z Moghaddas
International Journal of Operational Research 18 (1), 1-15, 2013
2013
6

Malmquist Productivity Index on Interval Data in Telecommunication Firms, Application of Data Envelopment Analysis
F Hosseinzadeh Lotfi, M Vaez-Ghasemi
Applied Mathematical Sciences 1 (15), 711-722, 2007
2007
5

Evaluation progress and regress of balanced scorecards by multi-stage malmquist productivity index
F Hosseinzadeh Lotfi, GR Jahanshahloo, M Vaez-Ghasemi, ...
Journal of industrial and production engineering 30 (5), 345-354, 2013
2013
4

Two-stage Malmquist Productivity Index with Intermediate Products
MA Jahantighi, Z Moghaddas, M Vaez-Ghasemi
Int. J. Industrial Mathematics Vol 4 (1), 31-40, 2012
2012
4

Multi-component efficiency with shared resources in commercial banks
LF HOSSEINZADEH, GM VAEZ
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED OPERATIONAL RESEARCH 3 (4), 93-104, 2013
2013
3

An application of multi-component ranking in banks by context-dependent DEA for non-extreme efficient DMUs
FH Lotfi, GR Jahanshahloo, M Vaez-Ghasemi, Z Moghaddas
International Journal of Operational Research 18 (2), 171-187, 2013
2013
3

Ranking Models in Data Envelopment Analysis Technique
Z Moghaddas, M Vaez-Ghasemi
Data Envelopment Analysis and Effective Performance Assessment, 265-311, 2017
2017
1

Data Envelopment Analysis and Effective Performance Assessment
FHZ Lotfi, SE Najafi, H Nozari
IGI Global, 2016
2016
1

Supplier selection among alternative scenarios by Data envelopment analysis
M Vaez-Ghasemi
Iranian Journal of Optimization 7 (2), 815-821, 2015
2015
1

Project selection with limited resources in data envelopment analysis
M Jahantighi, Z Moghaddas, M Vaez-ghasemi
International Journal of Industrial Mathematics 7 (1), 71-76, 2015
2015
1

Estimating most productive scale size in DEA with real and integer value data
Z Moghaddas, M Vaez-Ghasemi
International Journal of Industrial Mathematics 6 (2), 107-114, 2014
2014
1

Using DEA-neural network approach to solve binary classification problems
FH Lotfi, GR Jahanshahloo, S Givehchi, M Vaez-Ghasemi
Journal of Data Envelopment Analysis and Decision Science 2013, 1-12, 2013
2013
1

Teaching Method Survey Based on Constructivist Approach in Permanent Learning Geometry
FH Lotfi, SS Dehkordi, M Vaez-Ghasemi
Applied Mathematical Sciences 6 (6), 259-267, 2012
2012
1

Designing a Decision Support System to Predict the Success of Research Centers with the Help of Analyzing the Data in Data Envelopment Analysis
T Allahviranlou, M Vaez-Ghasemi
Journal of Operational Research and Its Applications 15 (3), 15-25, 2018
2018

Network D ata Envelopment Analysis Models For Measuring Efficiency Of a Four-Stage Supply Chain With Returned Outputs
M Vaez-Ghasemi, Z Moghaddas, B Rahmani
International Journal of Industrial Mathematics 10 (3), 237-244, 2018
2018

The application of interpretive structural modeling in designing a model for operational budgeting: A case of Ghadir Investment Company
M Vaez-Ghasemi, M Taleghani, M Shafieyan, F Bozorgi
Journal of Investment Knowledge 7 (27), 299-320, 2018
2018

Predicting bankruptcy of companies listed on the Stock Exchange using the artificial neural network
M Vaez-Ghasemi, S Ramezanpour Chardeh
Journal of Investment Knowledge 7 (26), 277-296, 2018
2018

Designing a decision support system to predict the success of research centers with discriminatory analysis DEA
T Alahveranlo, M Vaez-Ghasemi, M Tahery
Journal of New Research in Mathematics 4 (2), 135-145, 2018
2018

Productivity Assessment in Data Envelopment Analysis
M Vaez-Ghasemi, Z Moghaddas
Data Envelopment Analysis and Effective Performance Assessment, 217-264, 2017
2017

Supplier Selection in Supply Chain Management by Data Envelopment Analysis
Z Moghaddas, M Vaez-Ghasemi, B Rahnama Parchekoalei
Journal of New Research in Mathematics 3 (11), 31-40, 2017
2017

Malmquist Productivity Index Based on Time Effect
M Vaez-Ghasemi
Journal of New Researches in Mathematics 1 (4), 41-56, 2016
2016

MALMQUIST PRODUCTIVITY INDEX BASED ON TIME EFFECT
GM VAEZ
JOURNAL OF NEW RESEARCHES IN MATHEMATICS 1 (4), 41-56, 2016
2016

Optimizing Product Combination in Continuous Production Companies
S Savadkouhi, F Hosseinzadeh Lotfi, MR Shahriyari, M Vaez-Ghasemi
Journal of New Research in Mathematics 2 (8), 85-94, 2016
2016

A METHOD FOR PROJECT SELECTION WITH LIMITED RESOURCES FOR THE PRIORITY OF PROJECTS
M JAHANTIGHI, Z MOGHADDAS, GM VAEZ
JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH AND ITS APPLICATIONS (JOURNAL OF APPLIED …, 2015
2015

Returns To Scale In PL-DEA models
Z Moghaddas, H Borgheipour, M Vaez-Ghasemi
Data Envelopment Analysis and Decision Science, 67-75, 2015
2015

Optimization and decision science.
A Amirteimoori, B Parker, M Khodabakhshi, J Wu, M Vaez-Ghasemi
TheScientificWorldJournal 2015, 159169-159169, 2015
2015

Ranking DMUs based on efficiency stability
FH Lotfi, G Jahanshahloo, M Vaez-ghasemi, Z Moghaddas
African Journal of Business Management 8 (6), 211-217, 2014
2014

Modified Super Efficiency in Presence of Infeasibility: A Nonradial Approach
FH Lotfi, GL Jahanshahloo, Z Moghaddas, M Vaez-ghasemi
Shiraz Journal of System Management 1 (1), 1-16, 2014
2014

شاخص بهره وري مالمکوئيست چندمرحله اي
جهانتيغي محمدعلي, مقدس زهره, واعظ قاسمي محسن
تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) 8 (431), 59-70, 2013
2013

Performance monitoring and showing the weakness of periodic assessment of data envelopment analysis
A Divandari, GR Jahanshahloo, F Hosseinzadeh Lotfi, M Keimasi, ...
International Journal of Modelling in Operations Management 3 (1), 70-89, 2013
2013

Multi-component Efficiency with share Resources in Insurance Companies
FR Roodposhti, FH Lotfi, M Vaez-Ghasemi
Science 2012, 9, 2012
2012

MULTI STAGES MALMQUIST PRODUCTIVITY INDEX
MA Jahantighi, Z Moghaddas, M Vaez-Ghasemi
JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH AND ITS APPLICATIONS (JOURNAL OF APPLIED …, 2012
2012

List Of Journal Paper (s)
A EBADI, SA ALAVI, SH SHAFIEI, M MONTAHAEI, B OSKOUIE, ...
GEOSCIENCES 21 (81), 2011
2011

Application of Computer in Mathematics
F Hosseinzadeh Lotfi, GR Jahanshahloo, M Vaez-Ghasemi
Islamic Azad university publication, 2009
2009

پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
واعظ قاسمي محسن, رمضانپورچهارده سعيد
دانش سرمايه گذاري 7 (2600300), 277-296, 0

انتخاب بهترين تامين کننده با ورودي و خروجي هاي انعطاف پذير در مديريت زنجيره تامين با تحليل پوششي داده ها
مقدس زهره, واعظ قاسمي محسن, رحماني پرچکلايي بيژن
پژوهش هاي نوين در رياضي (علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي) 3 (110030), 31-39, 0

بهينه سازي برنامه ريزي توليد در شرکت هاي توليد پيوسته سايز بزرگ
سوادكوهي سعيد, حسين زاده لطفي فرهاد, شهرياري محمدرضا, واعظ قاسمي محسن
پژوهش هاي نوين در رياضي (علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي) 2 (8), 85-94, 0

يک روش بر مبناي تکنيک تحليل پوششي داده ها با منابع محدود براي اولويت سازي پروژه
جهانتيغي علي, مقدس زهره, واعظ قاسمي محسن
تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) 12 (346), 101-113, 0

برآورد بيشترين اندازه مقياس اندازه بهره وري در حضور داده هاي حقيقي و صحيح
مقدس ز., واعظ قاسمي م.
مجله بين المللي رياضيات صنعتي 6 (2), 115-119, 0

انتخاب هدف با منابع محدود در تحليل پوششي داده ها
جهان تيغي م., مقدس ز., واعظ قاسمي م.
مجله بين المللي رياضيات صنعتي 7 (1), 71-76, 0محسن واعظ قاسمی
محسن واعظ قاسمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^