سایر فعالیت های پژوهشی

مدیر داخلی مجله بهینه سازی ایرانی

Iranian Journal of Optimization 

 

عضو هیات تحریریه مجله تحلیل پوششی داده ها و تصمیم گیری

Journal of Data Envelopment Analysis and Decision Science

 

عضو هیات تحریره مهمان مجله علمی پژوهشی با ضریب تاثیر 1.76

The Scientific World Journal 

محسن واعظ قاسمی
محسن واعظ قاسمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^