پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - دکتر محسن واعظ قاسمی, ۱۳۹۳, پایش و ارتقاء رتبه واحد تهران مرکزی در سایت وبومتریک,

2 - دکتر محسن واعظ قاسمی, ۱۳۹۴, بررسی وضعیت و ارتفا رنکینگ های بین المللی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش و برگزاری کارگاه)، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، 1394,

محسن واعظ قاسمی
محسن واعظ قاسمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^